El blog dels arquitectes tècnics

Reportatges Apr 26, 2016 0 comments

 

 

Les humitats per condensació acostumen a ser un dels problemes més freqüents als habitatges. Poden arribar a afectar l’estructura de l’edifici i crear patologies serioses a casa. Però com es creen aquestes humitats i com podem evitar-les?

La condensació és la transformació d'una part del vapor contingut a l’aire en aigua líquida. L’aire només pot contenir una quantitat limitada d'aigua, que és menor com més baixa és la temperatura i major si la temperatura és més alta.

L’habitació més comuna on acostumen a aparèixer humitats per condensació és el bany. La principal causa de les humitats és la llarga exposició del vapor creat per l’aigua calenta de la dutxa o l’aixeta a les parets. Existeixen diferents tipus d’humitats per condensació:

Condensacions superficials
Són especialment un fenomen hivernal que s'observa als vidres, així com a les parets, els terres o a l’enrajolat. El principal factor que les genera és la facilitat d’una paret a deixar passar les calories produïdes per la calefacció cap a l'exterior. Si les parets tenen una bona resistència tèrmica, serà menys probable que es formin condensacions, ja que la temperatura de la superfície de la paret és similar a la de l’habitació. Per tant, com més capacitat d’aïllament tinguin les parets hi haurà menys probabilitats que apareguin condensacions.

Condensacions dins dels tancaments
El vapor de l’aigua pot traspassar la paret cap al medi exterior, ja que per una banda, els materials presenten certa porositat i, per l’altra, el vapor d’aigua posseeix una pressió en el mitjà que la conté, que és més forta al costat interior de la paret. Si no se situa cap element que limiti el pas del vapor a la cara interna de la paret, aquest vapor es difon cap a l'exterior i el procés pot comportar la seva condensació a la paret.

Les condensacions es manifesten per les taques, la floridura als angles de les parets, a les unions entre façanes i vores de sòls i, fins i tot, darrere dels mobles.

Condensacions als ponts tèrmics
Finalment, cal assenyalar l'existència d'algunes zones de la paret concretes en què es tendeix a acumular la condensació: els ponts tèrmics. Són bastant freqüents als edificis moderns: els marcs de finestres i balconeres, els pilars, sostres i terres.

Es tracta de determinades zones on la temperatura de la paret pot romandre relativament més freda durant l’hivern que la resta de les parets, ja que tenen pitjor aïllament tèrmic. L’aparició de condensacions en espais més freds de la casa són més difícils d’evitar, fet que pot causar conseqüències per a la salut de l’habitatge.

Com podem evitar-les?
Les humitats són una font d’aparició de fongs i producció de toxines fúngiques i floridures de la llar, que poden arribar a causar problemes respiratoris i reaccions al•lèrgiques als residents de la casa. Per aquesta raó, és important conèixer les causes de la seva aparició i corregir els hàbits que afavoreixen a l’aparició d’humitats.

La producció de vapor d'aigua, una ventilació insuficient, la manca de calefacció i els ponts tèrmics són les principals causes de condensació. La gran majoria, però, apareix com a conseqüència de la combinació de la producció de vapor d'aigua i d'una ventilació insuficient: la producció de vapor d'aigua gairebé sempre és suficient per saturar l'aire ambient. A més, la ventilació pot ser insuficient pel fet de la pròpia instal·lació, però també perquè no es realitza la ventilació necessària, la qual cosa impedeix la renovació d'aire requerida.

També trobem hàbits de convivència que afavoreixen a la formació d’humitats:
el sovint fregat del terra, estendre la roba dins de casa, preparar el menjar sense tapar l’olla, la presència d’aquaris o la manca de calefacció, ja que com més fred fa a l'habitatge, més condensacions es produeixen.

Si el teu habitatge mostra signes d’humitats per condensació, contacta amb un dels nostres tècnics a través del Directori de professionals. El tècnic avaluarà l’estat de l’habitatge, t’assessorarà i et recomanarà la millor solució per a les humitats.

 

 

"Accedir al Directori"

 


Continua llegint
Reportatges Mar 15, 2016 0 comments

 inspeccio tecnica edificis tarragona ite tarragona

 

La Inspecció Tècnica d’Edificis o ITE consisteix en una inspecció de l’edifici que pren per objectiu determinar l’estat de l’edifici, per tal de definir-ne el nivell de conservació i el manteniment de l’habitatge. Aquesta inspecció l’han de passar obligatòriament els edificis plurifamiliars i unifamiliars de més de 45 anys d’antiguitat.

El professional encarregat d’elaborar aquesta tasca i extreure’n un informe declarant l’aprovació de l’edifici (certificat d’aptitud de l’edifici) és l’arquitecte tècnic.

Dur a terme una Inspecció Tècnica d'Edifici ITE comporta beneficis i avantatges per al benestar de la teva familia i de tota la ciutadania. Per una banda, el control assegura que el teu edifici envelleixi sense presentar cap risc per a la societat. Qualsevol signe de mala conservació quedarà declarat al certificat d’aptitud de l’edifici, fet que suposarà haver de resoldre el problema identificat a l’informe. Per tant, ajuda a mantenir l’edifici en condicions òptimes de seguretat.

D’altra banda, ajuda a millorar les condicions ambientals afavorint la convivència en un entorn segur. Un edifici en mal estat no només posa en perill a aquells que hi viuen, sinó a tota la ciutadania. La inspecció evita possibles riscos a l’entorn urbanístic com per exemple un despreniment.

A més a més, afavoreix als propietaris d’una casa o edifici en lloguer o en venda. Un edifici que hagi passat la ITE garanteix la seguretat i habitabilitat de la casa als possibles llogaters o compradors. Per últim, l’obtenció de l’informe suposa un estalvi de diners. Permet identificar possibles riscos a temps de ser solucionats, abans que causi accidents que acabin suposant un cost molt elevat.

Per tant, parlem d’un control important i necessari per assegurar que tots els habitatges no tinguin cap risc per a la ciutadania. Per aquesta raó, és clar que una tasca com aquesta l’ha de dur a terme un tècnic professional i qualificat capaç de determinar l’informe de la manera més rigurosa possible. Obres amb Garantia compta amb tècnics especialitzats en dur a terme aquest tipus d’inspeccions, totalment formats i qualificats.

Si el teu edifici o casa necessita passar una inspecció tècnica, no dubtis en visitar el directori professionals i posar-te en contacte amb els nostres tècnics.

 

 

"SOL·LICITA INSPECCIÓ ITE"

 

Continua llegint

Banner Humitats

La humitat és un dels principals problemes en tots els edificis. Els degoters, l’envelliment de la coberta i la falta de manteniment en són alguns dels problemes més estessos. El resultat d’aquests problemes són l’aparició de taques als sostres i parets, danyant així els acabats. Això provoca que, amb el temps, les humitats afectin a l’estuctura, afavorint l’oxidació d’elements metàl·lics o la putrefacció de la fusta. Per això és important revisar la coberta cada any i reparar allò que es va deteriorant. 

Un altre dels problemes habituals és la filtració d’aigua per la fusteria. Amb el temps, el segellat de les finestres es va deteriorant a causa de la radiació solar i l’aigua de la pluja, creant taques al voltant de la finestra. La millor forma d’evitar-ho és renovar els segellats, netejar les canaletes del marc i pintar els perfils de la finestra cada tres anys. 

HumitatsLes fuites d’aigua a la xarxa de sanejament són les causes més comuns. Normalment són causades per un mal ús. També s’acostumen a trobar problemes en instal·lacions d’aigua i calefeacció ja que, a causa de la corrossió o algun desperfecte en les unions, hi poden haver fuites. La millor forma d’evitar aquest tipus de fuites és la prevenció i seguir una inspecció periòdica. 

També podem trobar casos d’humitat quan tenim un habitatge amb un aïllament tècnic insuficient i una ventilació deficitària, que no permeten renovar l’aire carregat d’humitat. El resultat és la condensació del vapor d’aigua de l’aire en parets i sostres, creant així taques. La milor forma de prevenir-ho és mantenir una correcta ventilació de les habitacions. 

En molts edificis antics també podem trobar taques d’humitat en paviments de la planta baixa. Aquest fet ve causat per la humitat continguda al sòl i que va ascendint per la paret, deteriorant-la i provocant el despreniment de la pintura i els arrebossats. En els edificis actuals això s’ha solucionat, però en els habitatges antics la solució requereix la utilització de tècniques que només un aparellador professional pot dur a terme. 

Contacta amb un aparellador col·legiat a través de l'apartat "Directori" d'aquest lloc web. Farà una inspecció tècnica, avaluarà les humitats i et recomanarà quina és la millor solució. Deixa les humitats en mans de professionals especialistes en temes d'edificació.

 

"Accedir al Directori"

 

Continua llegint
Reportatges Jun 12, 2015 0 comments

Banner Humitats

 

El habitatges bioclimàtics s’han convertit en una realitat encara desconeguda per molts usuaris. El nostre habitatge pot estar preparat per, només amb l’ús de les energies naturals, tenir un total confort tècnic, acústic i lumínic. Tot això sense que representi un augment del cost econòmic. 

Hi ha molts factors que poden ajudar a un habitatge a aprofitar els recursos naturals al màxim. Uns d’aquests factors són la orientació i la forma. Una casa allargada pot tenir una bona il·luminació i ventilació, però està més exposada a la temperatura exterior al tenir més superfície de façana. En canvi, una forma més quadrada i compacta pot tenir menys il·luminació, però està més resguardada del fred. També hem de tenir en compte l’orientació, ja que segons estigui més al sud o al nord, la temperatura interior pot variar. És important trobar l’equilibri. 

HumitatsEl sol i l’aire juguen un paper molt important per tenir la casa calefactada sense necessitat d’una instal·lació artificial. Podem treure-li profit mitjançant sistemes com l’efecte hivernacle. El cas contrari el podem trobar durant l’estiu, on una bona protecció solar, mitjançant tendals o marquesines, i una bona ventilació poden garantir un estiu fresc sense necessitat d’un aparell d'aire condicionat. La col·locació de plantes a prop de les finestres també ajuda a refredar l’aire gràcies a l’evaporació de l’aigua. 

També és important la correcta disposició de les finestres per tenir una bona il·luminació natural dins l’habitatge i que aquesta estigui ben repartida. Les finestres o ulls de bou al sostre milloren molt la il·lumiació, ja que el sol hi incideix directament durant més hores. 

Un altre factor molt important és la geometria de la casa. És fonamental que l’habitatge estigui ben situat respecte a una carretera o un carrer per aïllar el soroll exterior el màxim possible. 

Contacta amb un aparellador col·legiat a través de l'apartat "Directori" d'aquest lloc web. El tècnic especialista l'assessorarà sobre quines millores pot fer a la teva casa per convertir-la en bioclimàtica.

 

"Accedir al Directori"

Continua llegint
Reportatges May 13, 2015 0 comments

Banner Esquerdes

 

Les esquerdes són un problema bastant comú en tots els habitatges, per això és molt important informar-se sobre quins tipus poden suposar un greu perill per al nostre edifici.

Hi ha diverses formes de diferenciar les esquerdes que són estructurals de les que no ho són. Les esquerdes estructurals poden aparèixer a diferents parts de l’edifici, com la coberta, els tancaments o en la pròpia estructura. Poden suposar un gran perill. En canvi, les esquerdes no estructurals no són tant greus i poden apareixer per altres causes, com canvis de temperatura sobtats, moviments d’alguns materials de construcció al endurir-se o moviments causats per la humitat.

 

Esquerdes

Una altra de les zones més susceptibles de tenir esquerdes són els sostres. Acostumen a ser esquerdes estructurals que poden ser causades per un excés de pes o per un deteriorament dels seus materials per efecte de la humitat.

Una altre fet a tenir en compte és la direcció de les esquerdes. Les esquerdes longitudinals respecte al sentit de les bigues no suposen un perill especial. En canvi, les que segueixen un sentit perpendicular al de les bigues, indiquen un perill imminent, especialment si es troben prop de les parets mestres o pilars de l’habitatge. És important detectar de quin tipus és l'esquerda, ja que la solució serà diferent en cada cas.

 

 

També podem trobar petites esquerdes a les rajoles del terra o als envans. Tot i semblar insignificants poden servir d’avís d’alguns problemes a l’habitatge. Per això, és recomanable una inspecció per determinar-ne el perill.

La gravetat de les esquerdes estructurals només la pot determinar un especialista. Una reforma casolana d’aquestes característiques i sense cap tipus d’assessorament tècnic pot originar problemes molt més greus.

Contacta amb un aparellador col·legiat mitjançant l'apartat "Directori" d'aquest lloc web. Farà una inspecció tècnica i t'assessorarà sobre quina és la millor sol·lució a les esquerdes.

 

"Accedir al Directori"

 

Continua llegint

QUÈ NECESSITES ?

PRESSUPOSTOS REFORMES I REHABILITACIÓ

PRESSUPOSTOS D'EXCAVACIONS I ENDERROCS

BLOC / ACTUALITAT