Directori de professionals

Jordi Rodríguez Roure

http://www.arkiteknia.com


( Col·legiat nº 1594 )
Camps d'expertesa :

Inspecció Tècnica d'Edificis, Cèdula d'habitabilitat, Cert. Eficiència Energètica,Àrea d'actuació :

Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp, Comarques de Lleida,

Descripció :

ESTUDIS TÈCNICS Cèdula d’habitabilitat Certificat d’eficiència energètica Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) Amidament d’edificis, solars i terrenys Amidaments i valoració / pressupost d’obra Taxacions i valoracions Replantejament d’edificis, solars i terrenys Redacció d’informes, dictàmens i certificats pericials Test de l’edifici (TEDI) Estudi de viabilitat d’un projecte immobiliari Redacció de l’estudi de seguretat i salut Redacció del pla de seguretat i salut Coordinació de seguretat REHABILITACIÓ, EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ Redacció de projecte tècnic Direcció d’obra Direcció d’execució d’obra Control de qualitat Redacció de projecte d’activitats Redacció de proje

Formació :

Arquitecte tècnic per la Universitat de Girona (2010) Enginyer d'Edificació per la Universitat Jaume I (2012) Màster en PRL per la Universitat Oberta de Catalunya (2012) Tècnic Superior en Desenvolupament i Aplicació de projectes de Construcció (2007)

Obras realitzades


QUÈ NECESSITES ?

PRESSUPOSTOS REFORMES I REHABILITACIÓ

PRESSUPOSTOS D'EXCAVACIONS I ENDERROCS

BLOC / ACTUALITAT